Hem » Stadgar

Stadgar

Logga_BYALAG_150x150

 

 

 

 

S T A D G A R

för

T R E H Ö R N A  B Y A L A G

fastställda 30.8.79

§ 1.

Föreningens namn är Trehörna Byalag. Föreningen har till ändamål att verka för medlemmarnas intressen i samhällsangelägenheter, samt att bedriva skilda verksamheter till nytta och trevnad för bygdens innevånare. Byalaget är partipolitiskt och religiöst neutralt.

§ 2.

Medlemmar i Trehörna Byalag är alla inom Trehörna församling bosatta, som erlagt fastställd medlemsavgift. Medlemskap erhålles enskilt eller familjevis. I familjemedlemskapet räknas, som medlemmar, familjens vuxna samt barn upp till arton år. Medlemsavgifts storlek fastställs av årsmötet.

§3

 1. Trehörna Byalags angelägenheter, kontanta medel och övrig egendom, handhas av en styrelse bestående av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. De ordinarie ledamöterna väljes på två år. Vartannat år väljes tre och vartannat år väljas två ledamöter. Suppleanterna väljes på ett år. Jämn fördelning mellan kvinnor och män eftersträvas. Styrelsen representerar Trehörna Byalag.
 2. Trehörna Byalag utser vid årsmöte ordförande och kassör, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
 3.  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst två av styrelsens övriga ledamöter därom gör framställning.
 4. Trehörna Byalags firmatecknare kan var för sig underteckna alla handlingar rörande byalagets ekonomiska angelägenheter. Firmatecknare är ordförande och kassör.
 5. Kassören skall föra byalagets räkenskaper samt omhänderha dess tillgångar.
 6. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder.
 7. Styrelsens sammanträden skall protokollföras. Protokollen skall justeras av två utsedda styrelseledamöter före nästkommande möte.

§4

 Trehörna Byalags räkenskaper och styrelsens förvaltning skall årligen granskas av två revisorer.

§5

Trehörna Byalags verksamhets- och räkenskapsår skall omfatta kalenderår. Räkenskaperna skall avslutas så tidigt, att revision kan verkställas före januari månads utgång.

§6

 1. Årsmötet hålles före februari månads utgång. Övriga byalagsmöten hålles då styrelsen anser behövligt, eller då fem medlemmar därom hos styrelsen gör skriftlig framställan.
 2. Kallelse till årsmötet skall minst en vecka i förväg kunggöras genom anslag på byalagets anslagstavla.
 3. Vid årsmöte skall följande ärenden förekoma:

a/  Val av möteasordförande, mötessekreterare och två justeringsmän

b/  Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

c/  Beslut med anledning av styrelsen, ev. sektionsstyrelses, kassörens och revisorernas berättelser, samt beslut om ansvarsfrihet.

d/  Val av styrelseledamöter och suppleanter

e/  Val av ev. sektionsstyrelse

f/  Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

g/  Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallade

h/  Fastställande av medlemsavgift.

i/  Andra ärenden som av. styrelsen hänskjutits till årsmötet.

j/  Vid årsmötet väckta frågor och förslag.

 

 1. Alla val ska ske med öppen omröstning, såvida icke sluten omröstning av någon medlem begärs. Varje närvarande medlem äger vid årsmötet en röst. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden. Vid personval avgörs genom lottning vid lika röstetal.
 2. Årsmötets protokoll skall senast åtta dagar efter årsmötet justeras.

 

§ 7.

Sektioner för viss avgränsad verksamhet kan bildas efter beslut av årsmöte. För varje sektion utses på årsmötet en sektionsstyrelse, bestående av ordförande jämte två ordinarie ledamöter. Sektionsstyrelse skall ansvara för sektions verksamhet, samt föra dess räkenskaper. Sektionsstyrelsen skall inför årsmötet inge verksamhetsberättelse och kassaberättelse, vilka skall föreligga reviderade på årsmötet.

§ 8.

Ändringar och tillägg till dessa stadgar kan endast beslutas på årsmöte. Eventuell stadgeändring skall meddelas i kallelsen till årsmötet.

§ 9.

Trehörna Byalags upplösning kan beslutas av årsmötet, varvid dock erfordras, att förslag därom varit i kallelsen upptaget, samt att beslutet omfattas av minst tre fjärdedelar av de i röstningen deltagande mötesdeltagarna.

§ 10.

l händelse av Trehörna Byalags upplösning skall dess kapitalöverskott lämnas till annan inom Trehörna församlings gränser verksam förening, om sådan förening finnes och och av årsmötet anses lämplig. I annat fall överlämnas kapitalöverskottet till Ödeshögs Kommun, att användas till för Trehörnas befolkning nyttiga ändamål.